Download

Download

Het CO2 Projectplan: initiatief nemen voor CO2-reductie op projecten

18-03-2020

Het CO2 Projectplan: initiatief nemen voor CO2-reductie op projecten

Bij GWW-projecten van grote opdrachtgevers zien we het vaak terugkomen: het CO2 -gunningvoordeel. Het aantoonbaar maken van de verduurzaming op projecten wordt daarbij steeds belangrijker. Zowel opdrachtgevers als bouwbedrijven hebben behoefte aan handvatten hierbij. Daarom is het initiatief ‘CO2 Projectplan’ opgericht. De deelnemende bedrijven gaan hierin aan de slag om de uitstoot van bouwprojecten beter inzichtelijk te maken en te reduceren.

CO2 -footprint in kaart brengen

Bij het uitvoeren van een CO2 Projectplan begint een bedrijf met een prognose van de CO2 -uitstoot in het gehele project. In samenwerking met kennisinstituut KWA en softwareprogramma SmartTrackers is hiervoor een makkelijke methode ontwikkeld. Eerst wordt de uitstoot van de aannemer zelf in kaart gebracht (scope 1 en 2), daarna ook de uitstoot van  de rest van de keten (scope 3), inclusief productie van materialen, transporten, onderaannemers en materieel tijdens de bouw. Zo ontstaat  een footprint voor het hele project.

Samen de keten verduurzamen

Op basis van de prognose wordt een actieplan opgesteld met maatregelen en doelstellingen. Tijdens en na de realisatie worden de resultaten berekend en doelen geëvalueerd. De leerpunten neemt het bedrijf mee naar de bijeenkomsten van het initiatief. Zo kunnen deelnemende bedrijven van elkaar leren, verbeteringen snel doorvoeren en de Nederlandse (en eigen) doelstellingen behalen. Op deze manier werken de deelnemers samen aan verduurzaming van de keten en een duurzame toekomst.

Drie vragen aan de initiatiefnemers

Aannemers BESIX, Mobilis en Van Gelder zijn initiatiefnemers van het CO2 Projectplan. Voor SKAO beantwoorden zij drie belangrijke vragen.

1. Hoe helpt het CO2 Projectplan jullie op projecten met gunningvoordeel?

Niels van der Goot, duurzaamheidscoördinator van Aannemingsmaatschappij Van Gelder:

“Duurzaamheid als kwaliteitscriterium in de uitvraag van aanbestedingen komt steeds vaker voor en zal in de toekomst alleen maar vaker en groter (lees: meer gunningvoordeel) uitgevraagd worden. Net als bij andere kwaliteitsonderdelen van een uitvraag wil je de duurzaamheidsmaatregelen zo SMART mogelijk in het plan beschrijven. Het CO2 Projectplan helpt hierbij doordat het duurzaamheidsmaatregelen meetbaar maakt en inzicht geeft in de haalbaarheid van de beloofde reductie. Het CO2 Projectplan heeft daarmee tijdens de aanbestedingsfase al meerwaarde voor een inschrijvende partij.

Bij de reconstructie van de Malderburchtstraat in Nijmegen hebben wij vanwege de bijzondere aard van het contract de CO2 -uitstoot en reductiemaatregelen met het CO2 Projectplan na gunning pas in kaart gebracht. Hierna hebben we samen met de Gemeente Nijmegen in een bouwteam de footprint berekend en bijgewerkt aan het definitieve ontwerp. Uiteindelijk hebben we na de uitvoering een mooi resultaat behaald van bijna 50% CO2 reductie.

Door het CO2 Projectplan is het voor ons makkelijk aan te tonen dat wij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het project hebben voldaan, en voor de Gemeente Nijmegen is het makkelijk aan te tonen dat zij haar doelstellingen heeft behaald. Een win-winsituatie dus.”

2. Hoe helpt het CO2 Projectplan jullie met het CO2 -Prestatieladder certificaat?

Christine Everaars, duurzaamheidscoördinator van Mobilis en Voorbij Funderingstechniek:

“De TBI Infrabedrijven Mobilis en Voorbij Funderingstechniek zijn sinds 2010 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. Als je al zo lang bezig bent met CO2 reductie, hebben je interne en externe belanghebbenden (en de auditor) wel genoeg gehoord over de ‘standaard’ maatregelen als groene stroom en elektrificering van het wagenpark. Daarnaast zagen we een groeiende aandacht voor CO2 op projecten. Bij projectdossiers liepen we echter steeds tegen dezelfde problemen aan: als hoofdaannemer is onze eigen uitstoot op projecten relatief klein en de gerapporteerde reductiemaatregelen kwamen vaak overeen met die van het bedrijf. Maatregelen als duurzaam beton, lokale leveranciers en ontwerpwijzigingen hadden geen impact op scope 1 en 2 en werden daarom nauwelijks gecommuniceerd. Het CO2 Projectplan biedt een podium voor de footprint van het gehele project inclusief de keten en voor de innovaties en maatregelen die anders minder benoemd zouden worden. Het is een manier om onze successen op een makkelijke manier te berekenen en te delen.

Door mensen vanuit de tender, het ontwerp en de uitvoering mee te laten denken over het CO2 Projectplan, creëren we tegelijkertijd in het hele bedrijf meer bewustzijn en eigenaarschap. En dat is te merken! Tijdens de audit zijn we met de auditor bij ons project met gunningvoordeel langsgegaan en vertelde de uitvoerder enthousiast over zijn duurzame maatregelen en ideeën. Met grote complimenten over onze scope 3 berekeningen, het CO2 Projectplan en onze uitvoerder verliet de auditor aan het einde van de dag de bouwplaats.”

3. Kun je een voorbeeld geven van een project waar het CO2 Projectplan is toegepast?

Albert-Jan van der Hulst, QHSE-manager van BESIX Nederland:

“Het CO2 projectplan hebben we bijvoorbeeld toegepast op project Sas van Vreeswijk, waarbij De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein is gerenoveerd en waaraan een nieuwe, derde kolk is toegevoegd. Dit project is gerealiseerd door BESIX, Heijmans en Jan de Nul. Op basis van een analyse in de aanbestedingsfase is vanuit de 0-situatie een CO2 -reductiedoelstelling vastgesteld van 8%. Om deze te bereiken hebben we de volgende CO2 -reducerende maatregelen gedefinieerd:

1. Gebruik generatoren vermijden, aansluiting op elektriciteitsnet voorzien;
2. Woon-werk verkeer beperken;
3. Vrijkomende materialen maximaal hergebruiken/materialen inkopen met zo laag mogelijke CO2 -footprint;
4. Transport in situ beton beperken;
5. Transport per as zoveel mogelijk beperken, en vervangen door transport over water (zie ook foto);
6. Minimale CO2 -uitstoot voor materieel dat langdurig op de bouwplaats aanwezig is.

Gedurende de bouwfase, waarbij we ook onze CO2 uitstoot periodiek hebben gemonitord, hebben we op basis van voortschrijdend inzicht nog de volgende reducerende maatregelen hieraan toegevoegd:

7. Veen hergebruiken i.p.v. storten;
8. Gebruik grote rijplaten 10x3 meter;
9. Witte huisjes hergebruiken i.p.v. nieuwbouw
10. Sluis energieneutraal;
11. Stalen roldeuren optimaliseren;
12. (Beton)hoeveelheden optimaliseren;
13. Materialen buiten de spits aanvoeren;

Naast bovenstaande besparingen heeft ook één onderdeel de daadwerkelijke CO2 -uitstoot op het project verhoogd. Dit betrof de wapening, hiervan diende door een rekenfout in de aanbestedingsfase meer te worden toegepast dan voorzien. Na afronding van het project is een daadwerkelijk reductie vastgesteld van 13,9 % (3.436 ton CO2 ) en wordt hiermee ruim voldaan aan de gestelde projectdoelstelling. Een resultaat waar we trots op zijn!”


Meer informatie?

Heeft u als bouwbedrijf interesse om u aan te sluiten bij dit initiatief? Ga naar www.CO2 projectplan.nl voor meer informatie en meld u aan voor een kennismaking.