Download

Download

Maak duurzaamheid belangrijk waar je de grootste impact hebt

03-04-2018

Maak duurzaamheid belangrijk waar je de grootste impact hebt

Movares hecht grote waarde aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Het bedrijf is daarom al jaren actief in het verkleinen van de impact van haar werkzaamheden op het milieu. Dat doet het advies- en ingenieursbureau enerzijds door kansen aan te reiken om projecten beter aan te laten sluiten bij de duurzaamheidsambities van klanten, en anderzijds door zelf het goede voorbeeld te geven. Zo heeft Movares met een actief beleid voor CO2-reductie de laagste footprint van de grote ingenieursbureaus in Nederland.

Movares levert adviezen en ontwerpen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. De organisatie heeft 1.000 medewerkers in dienst, die voornamelijk voor overheidsinstellingen werken aan de ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur. “In de GWW-sector, waarin wij heel actief zijn, is de CO2- Prestatieladder inmiddels een niet meer weg te denken instrument”, vertelt Pieter Boon, adviseur en projectleider bij Movares. Samen met Carel Deckers, adviseur Kwaliteit, Veiligheid en Milieu (KVM), is hij verantwoordelijk voor de implementatie van de CO2-Prestatieladder in de organisatie.

De ladder als driver voor verdere verduurzaming

Het ingenieursbureau begon in 2010 aan zijn eerste certificeringstraject op de ladder. Omdat duurzaamheid destijds al een belangrijke pijler was in het beleid van de organisatie, en omdat opdrachtgevers de CO2- Prestatieladder gingen hanteren als stuurmiddel bij aanbestedingen, certificeerde Movares zich als een van de eerste bedrijven in de branche voor de ladder. Die certificering hielp in de jaren daarna om de milieu-impact van het ingenieursbureau sterk te verlagen.

Een van de eerste projecten waarop Movares zich had ingeschreven met de CO2-Prestatieladder was een evaluatie van de milieueffecten van de Betuweroute. De Betuweroute is een spoorlijn van 172 kilometer lang, bestemd voor goederenvervoer. In het project is de MER, opgesteld voorafgaand aan de aanleg van de Betuweroute om de milieueffecten van de spoorlijn af te wegen, geëvalueerd op aspecten zoals geluid, trillingen, impact op het landschap en natuurontwikkeling. Movares kreeg de opdracht voor dit project onder meer dankzij haar hoge certificering op de CO2-Prestatieladder.

“Uiteraard vinden we het nog steeds belangrijk om koploper te zijn op het gebied van CO2-reductie. Het is alleen niet altijd even gemakkelijk om onderscheidend te zijn met de CO2-Prestatieladder, omdat andere grote organisaties ook een hoog ambitieniveau hebben”, zegt Boon. “Het instrument helpt ons bij het stroomlijnen van het duurzaamheidsbeleid en het vergroot onze aantrekkelijkheid bij aanbestedingen en als consortiumpartner. Daarom  heeft het behouden van ons certificaat op de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder voor ons absoluut topprioriteit.”

Kans-risico gestuurde aanpak

Als ingenieursbureau kan Movares het echte verschil ten aanzien van duurzaamheid vooral maken in de projecten. Het bedrijf heeft daarom een CO2-reductieprogramma opgezet voor projecten, waarin projectmanagers worden gestimuleerd om concrete verbetermaatregelen te adviseren richting opdrachtgevers. Daarvoor kunnen de projectmanagers de hulp inschakelen van een groep duurzaamheidsadviseurs in verschillende afdelingen van het bedrijf. “Hiervoor heeft Movares een drie-stappenplan ontwikkeld. De eerste stap is om de verwachte CO2-voetafdruk van het project te berekenen. Op basis daarvan kunnen de projectmanagers samen met de duurzaamheidsadviseur maatregelen bedenken die de emissies verkleinen”, zegt Boon. “Deze maatregelen worden vervolgens voorgesteld aan de opdrachtgever. In de laatste stap besluit de opdrachtgever of de maatregelen ook daadwerkelijk in het project worden uitgevoerd.”

“De CO2-Prestatieladder eist dat we inzicht hebben in de CO2-uitstoot van onze projecten. We merken wel dat dit niet altijd eenvoudig is. Dat komt onder meer omdat onze projecten zo verschillend zijn: van het maken van een wegontwerp tot het uitvoeren van inspecties of de aanpassing van de software van een beveiligingsinstallatie van ProRail. Met name bij dit laatste soort projecten zijn de mogelijkheden voor CO2-reductie heel beperkt. De enige oplossing is dan vaak alleen het inzetten van duurzaam vervoer”, aldus Boon. “Als wij een ontwerp maken voor bijvoorbeeld een nieuwe spoorlijn of brug, dan is het gemakkelijker om de CO2-voetafdruk daarvan te bepalen en effectieve maatregelen te bedenken om die laag te houden.” Boon pleit daarom voor een kans-risico gestuurde aanpak om de grootste impact te maken met CO2-reductie. “Bij projecten waar je echt de grootste impact hebt op het klimaat moet het inzicht in en de reductie van de CO2-voetafdruk belangrijker zijn dan bij projecten waar je maar een kleine impact hebt op het klimaat.”

Duurzame initiatieven vaker geaccepteerd

In projecten die gegund zijn onder de CO2-Prestatieladder, brengt Movares op basis van de verwachte uitstoot van het project een op maat gesneden advies uit aan de opdrachtgever voor CO2-reductie. Het ingenieursbureau ziet daarbij dat opdrachtgevers deze voorstellen steeds positiever ontvangen en vaker toepassen in het project. “Waar in het verleden nog vaak de afweging werd gemaakt om bijvoorbeeld risico’s, kosten en tijdsduur doorslaggevend te laten zijn, is er nu bij steeds meer opdrachtgevers een tendens zichtbaar om duurzaamheid een prominentere plek in projecten te geven. Steeds vaker realiseren ze zich dat inzet van de CO2-Prestatieladder ook betekent dat opdrachtnemers de ruimte moeten krijgen om duurzaamheid concreet invulling te geven. We zien, als tegengestelde tendens, dan ook dat opdrachtgevers de ladder niet inzetten als ze vinden dat er op het gebied van duurzaamheid niet veel te winnen valt binnen een project.”

Koplopers belonen

Movares heeft duurzaamheid onder meer vertaald naar het inkoopbeleid en een brandstof-efficiënt reisbeleid. “Meer dan 80 procent van het personeel reist van en naar het werk met het openbaar vervoer”, zegt Deckers. “Daarin onderscheidt Movares zich van andere ingenieursbureaus in de sector. Wij hebben de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer drastisch verlaagd door reizen met het openbaar vervoer te stimuleren. Het stimuleren van reizen met het OV combineert Movares met een auto-ontmoedigend beleid.  Voor de 1.000 medewerkers van Movares, die in het hele land werken, zijn totaal 100 leaseauto’s in gebruik. Deels zijn dat elektrische auto’s.”

“Anders dan andere grote Nederlandse ingenieursbureaus, is Movares sterk op de overheidsmarkt gefocust”, vult Boon aan. “Overheden zitten vaak op locaties die heel goed bereikbaar zijn met het OV. Ook dit helpt bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarnaast hebben we bewust gekozen voor kantoorgebouwen en faciliteiten die gemakkelijk met het OV zijn te bereiken.”

Boon vindt het belangrijk dat de koplopers in duurzaamheid worden beloond. “De CO2-Prestatieladder vraagt om continue verbetering. Op het gebied van bedrijfsvoering hebben we nu niet veel mogelijkheden meer om ons te verbeteren. Bedrijven die er minder goed voor staan met duurzaamheid kunnen meer vooruitgang boeken dan een bedrijf dat al vanuit zichzelf vooruitstrevend is op dat gebied. Daarom zou de ladder meer gericht moeten worden op het belonen van de koplopers.”