arrow_back

Gelderland pakt CO2-uitstoot aan met behulp van de CO2-Prestatieladder

De Provinciale Staten van Gelderland nam aan het begin van deze maand een motie aan om de provincie te certificeren op de CO2-Prestatieladder. Met een certificaat op de CO2-Prestatieladder voegt Gelderland de daad bij het woord om zijn ambitie van 49 procent CO2-reductie in 2030 te behalen. “Een provincie die haar klimaatbeleid serieus neemt, ontkomt niet aan de plicht om de eigen CO2-uitstoot te reduceren. Daar helpt de CO2-Prestatieladder ons bij”, aldus Titus Visser, lid van de PvdA-fractie van de Provinciale Staten van Gelderland.

CO2-uitstoot reduceren in de strijd tegen klimaatverandering

Door de motie aan te nemen, heeft het hoogste bestuursorgaan van de Provincie Gelderland besloten de eigen CO2-uitstoot structureel te reduceren met behulp van de CO2-Prestatieladder. In deze motie verzoekt de Provinciale Staten aan de Gedeputeerde Staten om op zo kort mogelijke termijn voor de eigen organisatie een traject van certificering op de CO2-Prestatieladder in gang te zetten. Verder valt in de motie te lezen dat ‘de CO2-Prestatieladder een uitstekend instrument is om de uitstoot van broeikasgassen samenhangend met de eigen activiteiten terug te dringen’. De motie is ondertekend door onder andere de PvdA, VVD, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

“De aanleiding voor deze motie was het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dat onlangs weer een certificaat op de CO2-Prestatieladder heeft behaald. We merkten dat er inmiddels veel overheden zijn die de Ladder inzetten in aanbestedingen, maar nog weinig overheden die de eigen organisatie laten certificeren”, zegt Visser. Ook de gemeente Renkum heeft de eigen organisatie laten certificeren op de CO2-Prestatieladder en reduceert structureel haar CO2-uitstoot. “Klimaatverandering is een urgent probleem waar we nu meteen mee aan de slag moeten. Daar spelen overheden een belangrijke rol in. Een overheid kan nauwelijks geloofwaardig zijn in deze rol als ze niet zelf voorop gaat in de strijd en het goede voorbeeld geeft op het gebied van CO2-reductie.”

Gelders Energieakkoord

Het fractielid vond steun voor de motie in de verschillende lagen van de organisatie. “We zijn binnen Gelderland wel een tijd langer in gesprek over de klimaataanpak en het reduceren van CO2-uitstoot, dus ik wist dat de meeste partijen deze motie zouden ondersteunen”, zegt Visser. Het fractielid verwijst naar het Gelders Energieakkoord (GEA), waarin meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland samenwerken aan het terugdringen van CO2-uitstoot in de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast nemen Gelderse gemeenten in het GEA het initiatief tot een grootschalige introductie van de CO2-Prestatieladder. “De motie zorgt ervoor dat de provincie een duwtje in de rug krijgt om het proces van certificering in gang te zetten.”

Volgens het fractielid zijn er nog weinig overheden met een certificaat op de Ladder, omdat er koudwatervrees heerst. Overheden hebben van het systeem gehoord, maar zijn in sommige gevallen nog niet helemaal overtuigd van de toegevoegde waarde. Visser: “Het is belangrijk dat we duidelijke afspraken maken, om ervoor te zorgen dat we niet voor onverwachte uitdagingen komen te staan bij de implementatie van de Ladder. Ook om ervoor te zorgen dat we de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot reduceren. We hebben daarom contact opgenomen met de gemeente Renkum en gevraagd naar haar ervaringen. Hieruit bleek dat Renkum zeer positief is over het CO2-managementsysteem en goede resultaten heeft behaald op het gebied van CO2-reductie.”

“Er zijn voor ons twee aspecten die een certificaat op de Ladder waardevol maken. Het instrument geeft inhoud aan klimaatdoelen en zorgt voor transparantie, zowel intern als extern. Met een certificaat op de CO2-Prestatieladder laat een overheid zien dat zij serieus is over haar klimaatbeleid en actief werkt aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarnaast versterkt een certificaat op de Ladder jouw positie als overheid op het moment dat je andere partijen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering.”

Kritisch en transparant

&l

Prev:
Next: