arrow_back

Op weg naar een klimaatneutrale infra project

Sinds juni 2017 voert SKAO samen met TU Delft het eenjarig project ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’ uit. Nu we halverwege het project zijn, is het een mooi moment om de voorlopige resultaten te delen en een update te geven van wat er nog komen gaat.

Aanleiding klimaatneutrale infra

Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, dient Nederland klimaatneutraal te worden. Dit geldt ook voor de infrasector. Er zal ingezet moeten worden op innovaties en maatregelen die de transitie naar klimaatneutraliteit versnellen, maar het is momenteel onduidelijk welke dit zijn. Daarnaast is het lastig om opdrachtgevers en opdrachtnemers te laten samenwerken in de keten om deze innovaties te stimuleren.


Doel project ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’

Het projectdoel is stimuleren van innovatie en ketensamenwerking om een klimaatneutrale infra te realiseren. Dit door te onderzoeken welke scenario’s en transitiepaden realistisch zijn, hier draagvlak voor te creëren binnen de sector en de uitkomsten te vertalen naar praktische handvatten voor bedrijven en opdrachtgevers in de infrasector, via de CO2-Prestatieladder.

SKAO heeft bij aanvang van het project (juni 2017) een klankbordgroep opgericht met opdrachtgevers en opdrachtnemers uit verschillende hoeken van de infrasector. De klankbordgroep speelt een belangrijke rol in het feedback geven op de tussentijdse resultaten en is de brug tussen theorie en praktijk. 


Tussenrapportage scenariostudie voor materiaalketens infra

Onderdeel van het onderzoek is  een scenariostudie voor de materiaalketens van vier belangrijke onderwerpen voor de infrasector: diesel, asfalt, beton en staal. Naast literatuurstudie, zijn hiervoor de personen uit de klankbordgroep en experts binnen de sector geïnterviewd. Eind november heeft TU Delft de tussenrapportage van de scenariostudie gepresenteerd aan de klankbordgroep. De tussenrapportage zoals gepresenteerd aan de klankbordgroep is hier beschikbaar. Deze wordt de komende periode verfijnd op basis van gegeven feedback door de klankbordgroep en de huidige onderzoeksfase, het definitieve scenariostudierapport wordt begin februari gepubliceerd.

Van theorie naar praktijk

Momenteel start de vertaling van de scenario’s naar de praktijk. De resultaten van de scenariostudie worden in een casestudy verder uitgewerkt. Hiervoor wordt het onderwerp asfalt verder uitgediept, waarna de resultaten vertaald worden naar de andere scenario’s. Er wordt gekeken naar een casestudy van Rijkswaterstaat, en er worden een aantal praktijkvoorbeelden van provincies onder de loep genomen. Vervolgens worden in gesprekken met de leden van de klankbordgroep de bevindingen getoetst. Begin februari worden deze resultaten gepubliceerd, net als de eerdergenoemde definitieve scenariostudie.

Eind mei verwachten we het volledige ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’ project af te ronden. De resultaten worden online en op een bijeenkomst gedeeld. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden.

Topsector Energie

Dit project is een MVI-Energie project, onderdeel van de Topsector Energie brede ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzame energievoorziening, als onderdeel van de ontwikkeling richting een duurzame samenleving.

Het project wordt vanuit SKAO door Annemiek Lauwerijssen en Sible Schöne begeleid.

Prev:
Next: