arrow_back

VOL: Kennissessie ‘Mobiele werktuigen en datamonitoring’ 11 december, Jaarbeurs Utrecht

Enkele opdrachtgevers, opdrachtnemers en koepelorganisaties ontwikkelen samen met de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) een werkwijze om de inzet van schoon en zuinig bouwmaterieel (mobiele werktuigen) te stimuleren, met name voor decentrale overheden. Een van de vraagstukken in dat verband is de introductie van betrouwbare en nauwkeurige brandstofregistratiesystemen in de GWW-sector. Dit is een lange termijndoel, maar om dit te realiseren dienen nu al stappen te worden gezet. Daarom nemen SKAO en Rijkswaterstaat nu het initiatief tot deze kennissessie.

 

Doel bijeenkomst

Uitwisseling van kennis, behoeften en wensen om tot een gemeenschappelijk beeld te komen van de stand van zaken en van toekomstige ontwikkelingen m.b.t. brandstofregistratie en (data)monitoring en de rol die datamonitoring kan spelen bij afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in het kader van CO2-reductie.

De werksessie is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de rol die datamonitoring kan spelen bij:

  • toetsing en handhaving (verificatie en validatie) van de afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over CO2-reductie in het kader van aanbestedingen en uitvoering van GWW-projecten met een groot aandeel grondverzet;
  • het ontwikkelen van een vereenvoudigde aanpak (vereenvoudigde toepassing van instrumenten zoals de CO2-Prestatieladder en DuboCalc) voor duurzaam aanbesteden van projecten met een groot aandeel grondverzet;
  • het realiseren van de doelen van Green Deals, zoals Het Nieuwe Draaien of Duurzaam GWW;
  • het realiseren van de zero-emissie bouwplaats.

Programma:

Na een inleiding door Rijkswaterstaat (Dik de Weger) hebben we enkele partijen (aannemers, softwareontwikkelaar, materieelleverancier) gevraagd hun ervaringen met datamonitoring te delen.

Daarna zal er een gesprek plaatsvinden over de stand van zaken en de toekomstige mogelijkheden.

Deelname

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst en stellen uw aanwezigheid op deze korte termijn zeer op prijs.

Wilt u reageren door een email te sturen aan administratie@skao.nl? Indien u verhinderd bent ontvang ik daarvan ook graag bericht. Als u een collega wilt meenemen, graag even vooraf contact in verband met de zaalcapaciteit. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Vincent Swinkels (06 10997223)

Achtergrond

De GWW-sector levert een significante bijdrage aan de landelijke uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2, NOx en fijn stof. Binnen de GWW-sector is het gebruik van brandstoffen voor materieel en transport de belangrijkste bron van directe emissies. Onder meer via de Green Deal Het Nieuwe Draaien wordt de sector gestimuleerd om de emissies van mobiele werktuigen te reduceren, door zuinig rijden en werken te bevorderen en door bedrijven aan te zetten tot de inzet van andere brandstoffen of ander materieel. Ook in het Klimaatakkoord en de Bouwagenda zijn afspraken opgenomen die deze ontwikkeling ondersteunen. Uiteindelijk moeten alle inspanningen resulteren in een GWW-sector met zero-emissie bouwplaatsen in 2030.

Om deze ontwikkelingen te stimuleren nemen steeds meer opdrachtgevers duurzaamheid op in hun aanbestedingen, onder meer door inzet van instrumenten zoals de CO2-Prestatieladder en DuboCalc. In de aanbesteding, toetsing en handhaving van projecten met een groot aandeel grondverzet zijn inzicht in brandstofgebruik en reductiemaatregelen belangrijke aspecten. Om de drempel voor het gebruik van deze instrumenten te verlagen wordt door een werkgroep van de SKAO gewerkt aan een vereenvoudigde aanpak.

Hierbij is inzicht in het werkelijke brandstofgebruik cruciaal. Bouwmachines wordt steeds vaker uitgerust met technische voorzieningen (bijv GPS) die in combinatie met speciale software online datamonitoring mogelijk maken, zodat inzet en brandstofgebruik van materieel nauwkeurig geregistreerd kunnen worden. Hiermee kan het brandstofgebruik in een project worden gekwantificeerd. De ervaring met dit type materieel bij opdrachtnemers neemt snel toe; bij opdrachtgevers ontbreekt echter voldoende kennis en inzicht op dit gebied.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via administratie@skao.nl

Prev:
Next: